Welcome to Atom PR

Mae gennym brofiad o weithio i bob math o gleientiaid ar bob math o brosiectau - o sefydliadau cyhoeddus, i gwmnïau preifat, elusennau ac unigolion yn cynnwys cerddorion, artistiaid ac entrepreneuriaid ifanc. Dyma rai enghreifftiau o'n gwaith. 

Mae BELECTRIC UK yn rhan o Grŵp BELECTRIC, yr arweinydd byd-eang o safbwynt gwaith datblygu, peirianneg, ariannu, adeiladu, gweithredu a chynnal a chadw yn ymwneud â phrosiectau ynni solar ar raddfa fawr.

Gweithiodd ATOM gyda BELECTRIC UK (ochr yn ochr â'r ymgynghorwyr cynllunio Arup a Wardell Armstrong) yn y cyfnod cyn cyflwyno cais cynllunio ar gyfer dau o'u prosiectau yng Ngogledd Cymru: Fferm Solar Botwnnog a Fferm Solar Prestatyn. Mae'r ddau safle yn rhan o Big60Million, cwmni ynni er budd cymunedol a grëwyd gan BELECTRIC UK ac roedd y cleient yn awyddus i greu a chynnal perthynas gref gyda'r cymunedau lleol i'w safleoedd er mwyn sicrhau bod unrhyw fudd yn cael ei gyfeirio’n briodol.

Rhan gyntaf ein gwaith oedd egluro gwead ein hardal leol yma yng Ngogledd Cymru i’r cleient, yna arweiniodd ATOM yr holl waith o ymgysylltu â'r gymuned, gan gynnwys paratoi deunyddiau dwyieithog a threfnu cyfarfodydd, digwyddiadau a sesiynau briffio. Daeth ein gwaith i ben gyda Datganiad o Ymgynghori Cymunedol a gyflwynwyd gan y cleient fel rhan o'r cais cynllunio i’r awdurdod lleol.