Welcome to Atom PR

We take stories, make stories and share stories. We're constantly being inspired by the people and things around us and regularly enjoy great experiences of our own - we love to share those too. Feel free to pass them on, that's how stories work best.

We've attended two great business events recently - the North Wales Tourism Awards in Llandudno last week, and the Daily Post Achievement Wales Awards in Bangor last night.

Dylan's was shortlisted in both, and we were delighted that they won the Business of the Year (over 50 employees) last nigt - well done guys and to all the other winners! It's staggering how many amazing businesses we have in North Wales and there seems to be a real buzz around our wonderful region. 

Also lovely to catch up with our friends from Orchard and to meet Mark and Rav from Liverpool Airport who sat with us. 

EW&DW


Da ni wedi bod mewn dau ddigwyddiad busnes yn ddiweddar - Gwobrau Twristiaeth Gogledd Cymru yn Llandudno wythnos ddwetha, a Gwobrau Busnes y Daily Post ym Mangor neithiwr. 

Roedd Dylan's ar y rhestr fer ar y ddau achlysur, ac roedden ni wrth ein boddau pan enillon nhw Busnes y Flwyddyn (dros 50 o staff) neithiwr - llongyfarchiadau mawr iddyn nhw a'r holl enillwyr eraill! Mae'n anhygoel faint o fusnesau llwyddiannus sydd yma yng Ngogledd Cymru. 

Roedd hi'n neis hefyd gweld ein ffrindiau o Orchard a chael cyfarfod Mark a Rav o Faes Awyr Lerrpwl a oedd ar y bwrdd efo ni. 

EW&DW


Yn ystod gwyliau diweddar yng Nghernyw, ymwelais â'r Eden Project. Ro'n i'n disgwyl casgliad egsotig o blanhigion, fel fasa rhywun yn ei gael mewn canolfan arddio hynod impresif. Ond mae'n llawer mwy na hynny. Mae lleoliad yr atyniad yn drawiadol ynddo'i hun, gyda'r tai gwydr enfawr yn gorwedd mewn pwll clai segur. Mae'r profiad yn mynd â chi ar daith sy'n archwilio'r gyd-ddibyniaeth rhwng planhigion a phobl, cynaliadwyedd byd-eang a bioamrywiaeth, a sut y gallwn lunio dyfodol ein planed. 

Mae'r weledigaeth sydd wrth graidd yr Eden Project yn rhedeg drwy holl wythiennau'r atyniad. Mae'n astudiaeth achos wych o 'frand' sy'n gwbl ymwybodol o'i werthoedd ac sy'n cael ei gyfathrebu'n glir trwy'r holl brofiad - o'r rhywogaethau sy'n byw o fewn y biomau enfawr, i'r gosodiadau celf, arddangosfeydd, y bwyd a weinir yn y caffi a'r cynnyrch sydd ar silffoedd Siop Eden. 

Wedi fy ysbrydoli gan yr ymweliad, ro'n i'n awyddus i ddysgu mwy am sut y daeth y prosiect hwn i fodolaeth...felly prynais gopi o lyfr y cyd-sylfaenydd Syr Tim Smit KBE. Mae'n llyfr difyr iawn sy'n sôn am oroesi a chyflawni er gwaethaf unrhyw her. Mae hefyd yn rhoi ambell i wers ddefnyddiol mewn PR; sut i greu perthynas gref ac agored gyda phobl trwy gyfathrebu dwy-ffordd a gonest.

Mae yna un dyfyniad yn arbennig sy'n sefyll allan pan mae Mr Smit yn sôn am yr angen i ymgysylltu â'r gymuned leol: 

"Cornwall [gallech yn hawdd newid Cernyw am Ogledd Cymru yn y cyswllt hwn] is a very strange place. Outsiders often think it small-minded and negative about anything new. While this is partly true, it misses the point that Cornish culture is democratic; there is a massive resistance to being bounced into putting up with faits accomplis, and to deals done in smoke-filled rooms. Respect is the key. Show it by taking the proper amount of time to give communities a sense of ownership and understanding of what is being proposed, and it will be repaid. A single public meeting where people are told what you are planning to do is like showing a red rag to a bull."

Cytuno'n llwyr.

Mae 'Eden' gan Tim Smit ar gael i'w brynu ar wefan yr Eden Project.

EW

During a recent holiday in Cornwall, I visited the Eden Project. What I expected was merely an exotic collection of plants, a glorified (and highly impressive) garden centre-type place. What I experienced was much more. The multi-million pound attraction, quirkily located in a disused clay pit, takes you on a journey which explores the interdependence between plants and people, global sustainability and biodiversity, regeneration and how we can shape the future of our planet.

The vision that lies at the core of the Eden Project runs through all its veins and visual manifestations. It is a great case study of a 'brand' based on substance and a clear understanding of what it's about. The fundamental values are communicated throughout the entire experience – from the species that live within the massive Biomes, to the art installations, exhibitions, the food offering at the various cafes and the products stocked in the Eden Shop. 

Inspired by my visit, I was intrigued by how this enormously-scaled,ambitious Project came about… So I grabbed a copy of co-founder Sir Tim Smit KBE's book. It is a great read about achieving your goals against all odds. It is also, interestingly, a subtle masterclass in PR. And I don't mean a guide to getting loads of media coverage; I'm talking meaningful relationship building through two-way communication and open engagement. 

One extract in particular struck a chord. Mr Smit talks about the need to engage with the local community: 

"Cornwall [and here, Cornwall could easily read North Wales] is a very strange place. Outsiders often think it small-minded and negative about anything new. While this is partly true, it misses the point that Cornish culture is democratic; there is a massive resistance to being bounced into putting up with faits accomplis, and to deals done in smoke-filled rooms. Respect is the key. Show it by taking the proper amount of time to give communities a sense of ownership and understanding of what is being proposed, and it will be repaid. A single public meeting where people are told what you are planning to do is like showing a red rag to a bull."

Couldn't have put it better myself. We're glad that our clients are also on the same page.

'Eden' by Tim Smit is available to buy on the Eden Project website.

EW

 hithau’n ddiwrnod poetha’r flwyddyn hyd yma mae'n arbennig o hawdd cael gwefr o fod yn y rhan yma o Gymru. Ond mae'n ymwneud â mwy na dim ond yr olygfa anhygoel ar hyd yr arfordir ac awyr ddi-gwmwl. Heb rhyw elfen o ‘buzz’ trwy syniadau ar droed, prosiectau, llefydd i fwyta a phobl i gwrdd â nhw, dydi’r lle jyst ddim yn mynd i ffynnu.

Mi roddodd cyfarfod cynta’r dydd ddôs iawn o optimistiaeth i fi. Ar ôl A55 ryfeddol o glir, Porth Eirias prysur a digon o gynllunio a chynllwynio (efo’r prif foi syniadau ei hun, Rupert Moon) dwi wedi bod yn mynd amdani drwy’r dydd. Yn bennaf, oherwydd dyna’r union beth sy’n ein hysgogi a’r hyn sydd wedi arwain at unrhyw lwyddiant sydd wedi dod ein ffordd ni - h.y. defnyddio’r briodas yna rhwng y bobl iawn a’r amgylchedd iawn i wneud i bethau ddigwydd.

Rupert dynnodd y llun yma ac rydan ni wedi’i fenthyg o’i gyfrif Twitter. I ryfeddu at faint all un person ei gyflawni o fewn unrhyw gyfnod o 24 awr, dilynwch o

 

DW

It’s especially easy to vibe off this part of Wales when it’s as gloriously warm and sunny as it is today (the hottest day of the year so far, no less). But it’s about more than a stunning coastline and cloud-free skies. Without creating a real buzz through plans, projects, places to eat and people to meet, it’s just not going to thrive.

My first meeting of the day gave me my daily dose of optimism. A clear A55, a booming Porth Eirias and some significant plotting and planning (with significant plotter and planner Rupert Moon), meant I’ve been on a roll ever since. Mostly, because it’s exactly what we thrive on at ATOM and what has led to any success we’ve had - i.e. using that marriage of people and places to make things happen.

This photo is taken (ahem, stolen) from Rupert’s Twitter account. To marvel at what one person can do in any given day, follow him.

 

DW

Mae’n siŵr mai’r peth cyntaf mae pobl yn sylwi arno fo ar y wefan yma ydi’r ffotograffiaeth. Tim Albin, ein dylunydd, wnaeth ein cyflwyno ni i waith Elgan Jones ac roeddan ni’n dwy’n gwybod yn syth ein bod ni isho defnyddio’i waith. 

Does ‘na ddim bwriad penodol i fod yn symbolaidd efo’r goleudy ac ati (deud y gwir, rydan ni’n gweld y math yna o beth yn reit naff - fel pan mae pobl yn cynnwys llun clip art o megaffon ar gyflwyniad PowerPoint i gyfleu ‘cyfathrebu’; hollol naff). Yn hytrach, mae’r casgliad sydd ar y wefan wedi cael ei ddewis oherwydd ein bod ni jyst yn licio’r lluniau penodol eu hunain. Yn fwy na dim, rydan ni wrth ein boddau bod y lluniau’n cyfleu pa mor hardd ydi gogledd orllewin Cymru ac yn egluro pam ein bod wedi dewis byw a sefydlu busnes yma. 

Mae gan Elgan Jones lot mwy o luniau ar ei dudalen Facebook ac mae’n sicr yn werth clicio drwyddyn nhw os ydach chi’n licio be welwch chi ar y wefan yma.

It’s likely that the first thing people notice on this website is the photography. It was our designer, Tim Albin, that introduced us to the photography of Elgan Jones and we immediately knew that we wanted to use his work.

There’s no symbolic reason for choosing a picture of a lighthouse and so on (to be honest, we find that kind of thing is pretty naff, like when people use a clip art image of a megaphone on PowerPoint presentations to a convey 'communication'; totally naff). Rather, the collection of photos we have used on the site has been chosen because we just really like the pictures themselves. Above all, we're happy that the pictures convey how beautiful north west Wales is and explain why we have chosen to live and set up a business here.

Elgan Jones has many more photos on his Facebook page and it’s definitely worth checking them out if you like what you see on this website.