Beth bynnag fo'ch nod - boed yn ddenu cwsmeriaid, codi ymwybyddiaeth o gynnyrch neu gwasanaeth neu feithrin cefnogaeth i brosiect - gallwn eich helpu i wneud hynny trwy gyfathrebu pwrpasol a strategol. 

Sefydlwyd ATOM yn 2002 ac mae'r busnes yn cael ei redeg gan ddwy chwaer, Dwynwen ac Elliw. Rydan ni'n cynnig gwasanaeth PR arbenigol a phroffesiynol ond agos atoch, gan weithio'n agos gyda'n cleientiaid ar bob cam o'r daith. 

Gallwn eich cynghori ar faterion strategol a chefnogi eich tîm mewnol, a hefyd gynllunio a rheoli ymgyrchoedd cyfathrebu ar eich rhan. Lle bo'r angen, gallwn dynnu ar arbenigedd o blith ein partneriaid mewn meysydd cyfathrebu eraill.

Mae'r busnes wedi mynd â ni i bob math o lefydd, sydd wedi rhoi profiad gwerthafwr i ni mewn sawl maes a sector. Ond does dim dwywaith mai yma yng ngogledd Cymru mae ein gwreiddiau. Mae ein dealltwriaeth o wead cymdeithasol Cymru yn ased hynod werthfawr i'n cleientiaid wrth gyfathrebu gyda chynulleidfaoedd Cymreig - trwy gyfrwng y Gymraeg, Saesneg neu'n ddwyieithog. 

Rydan ni bob amser yn hapus iawn i drafod ein gwaith a rhannu syniadau, ac mae croeso i chi gysylltu â ni os hoffech drafod eich anghenion.

Meet the team

Tîm


Elliw Williams

Sefydlodd Elliw ATOM yn 2002 pan oedd hi'n 22 oed ac o fewn ychydig fisoedd, roedd hi'n cynghori Microsoft ar eu cynlluniau lleoleiddio ac yn trefnu cynhadledd ryngwladol i un o ASEau Cymru. Mae ganddi radd anrhydedd dosbarth cyntaf mewn Gwleidyddiaeth Ryngwladol, gradd meistr mewn Gwleidyddiaeth a Chymdeithas Cymru a Diploma Ôl-raddedig mewn PR. Mae'n aelod o Sefydliad Siartredig Cysylltiadau Cyhoeddus (CIPR). Cafodd ei phenodi yn aelod o Fwrdd Ymghynghorol cyntaf Marie Curie yng Nghymru ac mae hefyd yn eistedd ar bwyllgor BAFTA Cymru yn y gogledd. 

Mae Elliw yn credu'n gryf mewn ysbrydoli pobl ifanc, ac mae'n un o fodelau rôl rhaglen Syniadau Mawr Cymru Llywodraeth Cymru. Fel person busnes ifanc ei hun, enillodd Elliw wobr Person Ifanc y Flwyddyn Menter a Busnes yn 2004 a gwobr Shell Livewire Cymru yn 2003. Ymddangosodd fel un o'r beirniad ar 'Fi yw'r Bos' ar S4C, sef rhaglen i hyrwyddo entrepreneuriaeth ymhlith pobl ifanc. 


Connect on linkedin SHAREDwynwen WIlliams

Ymunodd Dwynwen ag ATOM fel cyd-gyfarwyddwr ar ôl cychwyn ei gyrfa ym maes rheoli gwybodaeth. Bu'n gweithio ddiwedd y 1990au fel rheolwr prosiect ar gynlluniau i gynyddu'r defnydd o TGCh gan fusnesau a hyrwyddo'r defnydd o dechnoleg y rhyngrwyd. Dechreuodd ddefnyddio'r cyfryngau cymdeithasol yn y dyddiau cynharaf gan feithrin profiad o gynnal ymgyrchoedd ar-lein. 

Un o uchafbwyntiau ei gyrfa hyd yma oedd rheoli'r ymgyrch 'We Want Peace' ar ran y dyngarwr Emmanuel Jal. Roedd hwnnw'n brosiect ymgysylltu byd-eang yn cynnwys cysylltiadau cyhoeddus ar lefel ryngwladol, a sicrhawyd sylw yn y cyfryngau ar bob cyfandir a hynny mewn dros 10 o ieithoedd. 

Mae gan Dwynwen radd yn y Gyfraith, gradd Meistr mewn Astudiaethau Gwybodaeth a Llyfrgellyddiaeth a Diploma Ôl-raddedig y CIPR mewn cysylltiadau cyhoeddus. Ymhlith ei phrif ddiddordebau mae cerddoriaeth ac mae'n mwynhau mynychu cymaint o ddigwyddiadau cerddorol â phosib, yn ogystal â mentora a chefnogi artistiaid o Brydain ac Affrica.


Connect on linkedin SHARE


Gwasanaethau

Mae ein gwasanaethau'n amrywio o ymgynghori a chynllunio strategol i ddelifro tactegau megis digwyddiadau, cyhoeddiadau neu ymgyrchoedd y wasg. Gallwn hefyd gynghori ar elfennau ieithyddol a diwylliannol Gymreig.

 • Strategaethau cyfathrebu
 • Ymgysylltu â rhanddeiliaid a chymunedau
 • Cefnogaeth gydag ymgynghoriadau cynllunio
 • Cyngor ar reoli argyfwng
 • Awdit cyfathrebu
 • Sesiynau PR i fusnesau bach
 • Ysgrifennu copi
 • Datblygu brand, dylunio ac argraffu
 • Rheoli digwyddiadau
 • Cynhyrchu fideo
 • Ymgyrchoedd digidol a chyfryngau cymdeithasol
 • Datblygu gwefannau
 • Cyfieithu a chynrychiolaeth yn y Gymraeg


Ymuno â'r tîm

Nid oes unrhyw swyddi gwag ar hyn o bryd, ond rydan ni bob amser yn falch o glywed gan arbenigwyr cyfathrebu eraill y gallen ni weithio gyda nhw ar brosiectau penodol. Os oes gennych chi ddiddordeb mewn ymuno â'n rhwydwaith o bartneriaid, anfonwch fwy o fanylion atom trwy ebost.